telefón : 0948 491 111  email: eshop@graff-fishing.sk            OBLEČENIE PRE LOV A RYBOLOV - GRAFF          

Už som registrovaný!

Fakturačné údaje
Upraviť fakturačné údaje
Dodacia adresa
Použiť ak dodacia a fakturačná adresa sú rovnaké
Pridať adresu
Meno Kód tovaru Cena Množstvo Zľava Celkom
 
Výsledná cena
   

Zvolený spôsob dopravy

Nie je vybraný žiaden spôsob dopravy.

Prosím vyberte si dopravu

 
Celkom:
0,00 €
Poznámky a špeciálne požiadavky
Obchodné podmienky

Obchodné podmienky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY (ďalej len „VOP“)

1. PREDMET ÚPRAVY VOP
2. DEFINÍCIE ZÁKLADNYCH POJOM
3. UZATVORENIE KÚPNEJ ZMLUVY
4. CENA
5. DODACIE TERMÍNY
6. MIESTO DODANIA
7. SPÔSOB PREPRAVY TOVARU DO MIESTA DODANIA
8. DODANIE TOVARU
9. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY
10. ODVOLANIE OBJEDNÁVKY, ODSTÚPENIE OD ZMLUVY
11. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
12. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA VOP

 

1. PREDMET ÚPRAVY

1.1. Tieto Všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti kupujúceho a spoločnosti: Vladimír Hlušák IČO: 44479018 DIČ: 1080241976 IČ DPH: SK1080241976 Sídlo: Vladimír Hlušák Bernolákova 221/20 0281 01 Trstená pri uzatváraní kúpnych zmlúv prostredníctvom internetu, cez e-shop umiestnený na internetovej stránke www.graff-fishing.sk

2. DEFINÍCIE ZÁKLADNÝCH POJMOV

2.1. Pojmy definované v tomto článku 2., majú na účely týchto VOP význam uvedený v nasledovných bodoch tohto článku.

2.2. E-Shop. E-Shop je internetový obchod spoločnosti Vladimír Hlušák umiestnený na internetovej stránke www.graff-fishing.sk. Cez tento je možné nakupovanie tovaru, ktorý ponúka spoločnosť Vladimír Hlušák na uvedenej stránke.

2.3. Kupujúci. Kupujúcim je fyzická alebo právnická osoba, ktorá prejavila záujem nakupovať tovar cez E-Shop a uzavrieť s Graff-fishing kúpnu zmluvu týkajúcu sa tovaru, ktorý je ponúkaný cez E-Shop, a ktorá za tým účelom odoslala riadne vyplnenú záväznú objednávku prostredníctvom E-Shopu a doručila ju spoločnosti Vladimír Hlušák.

2.4. Oprávnená osoba. Je osoba, ktorá je odlišná od kupujúceho a ktorú kupujúci uvedie v objednávke ako oprávneného prevziať objednávku. Uvedenie mena oprávnenej osoby v objednávkovom formulári sa považuje za jej splnomocnenie na prevzatie objednaného tovaru.

2.5. Objednávkový formulár. Objednávkový formulár je elektronický formulár obsahujúci osobné údaje kupujúceho, špecifikáciu objednaného tovaru, jeho kúpnu cenu vrátane DPH, miesto dodania, spôsob doručenia (typ prepravy) tovaru a cenu za doručenie (prepravu) tovaru do miesta dodania.

2.6. Aktuálna ponuka tovaru. Aktuálna ponuka tovaru je ponuka tovaru zverejnená na internetovej stránke www.graff-fishing.sk, ktorá obsahuje textové označenie tovaru a cenu. Všetky zmeny aktuálnej ponuky tovaru (vrátane cenových zmien) sú účinné od momentu ich zverejnenia na internetovej stránke www.graff-fishing.sk.

 

3. UZATVORENIE KÚPNEJ ZMLUVY

3.1. K uzatvoreniu kúpnej zmluvy, na základe ktorej spoločnosť Vladimír Hlušák dodá kupujúcemu objednaný tovar (ďalej len „Kúpna zmluva“) dochádza na základe návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy, ktorým je záväzná objednávka kupujúceho a písomného prijatia návrhu na uzavretie zmluvy zo strany spoločnosti Vladimír Hlušák.

3.2. Návrh na uzavretie zmluvy (objednávka). Návrhom na uzavretie zmluvy je objednávka objednávateľa adresovaná spoločnosti Vladimír Hlušák. Objednávku možno uskutočniť najmä vyplnením objednávkového formuláru na internetovej stránke www.graff-fishing.sk a jeho odoslaním cez E-Shop.

3.3. Objednávka obsahuje tiež:

1. vyhlásenie potvrdzujúce, že sa kupujúci oboznámil s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou Kúpnej zmluvy a súhlasí s nimi bez výhrad.

2. vyhlásenie o tom, že bol poučený o možnosti odstúpiť od zmluvy,

3. udelenie bezvýhradného súhlasu so spracovaním a použitím svojich osobných údajov v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov pre interné účely spoločnosti Vladimír Hlušák, a v prípade, ak objednávateľ uvádza aj údaje tretej osoby oprávnenej prevziať tovar, že tak robí iba s jej súhlasom a dotknutá osoba je oboznámená s postupmi, právami a povinnosťami v týchto VOP,

4. vyhlásenie, že všetky ním uvedené údaje sú pravdivé.

3.4. Návrh na uzavretie zmluvy zaniká:

1. odmietnutím návrhu kupujúceho zo strany Vladimír Hlušák.

3.5. Prijatie návrhu na uzavretie zmluvy. Prijatie návrhu na uzavretie zmluvy je včasné písomné vyhlásenie spoločnosti Vladimír Hlušák adresované kupujúcemu, v ktorom spoločnosť Vladimír Hlušák potvrdzuje, že návrh kupujúceho na uzavretie zmluvy prijíma. Včasné prijatie návrhu nadobúda účinnosť okamihom doručenia prijatia návrhu kupujúcemu na E-mailovú adresu uvedenú v objednávkovom formulári. Mlčanie alebo nečinnosť spoločnosti Vladimír Hlušák neznamenajú prijatie návrhu.

3.6. Kupujúci nemá nárok na uzavretie Kúpnej zmluvy.

3.7. Kúpna zmluva je uzavretá okamihom, keď prijatie návrhu na uzavretie zmluvy nadobúda účinnosť, teda okamihom doručenia prijatia návrhu kupujúcemu. Predmetom uzavretej Kúpnej zmluvy je záväzok Vladimír Hlušák dodať kupujúcemu tovar do určeného miesta dodania a záväzok kupujúceho tovar v mieste dodania v dohodnutom čase prevziať a zaplatiť zaň kúpnu cenu a prepravné.

3.8. Akákoľvek zmena objednávky po uzavretí Kúpnej zmluvy je návrhom na zmenu obsahu Kúpnej zmluvy a je možná len po vzájomnej dohode kupujúceho a spoločnosti Vladimír Hlušák. Návrh na zmenu obsahu Kúpnej zmluvy nie je spoločnosť Vladimír Hlušák povinná prijať.

 

4. KÚPNA CENA TOVARU

4.1. Kúpna cena za objednaný tovar je uvedená v aktuálnej ponuke, v objednávke, ako aj v potvrdení objednávky, ktoré je prijatím návrhu na uzavretie zmluvy zo strany Vladimír Hlušák.

4.2. Kúpna cena tovaru nezahŕňa náklady na prepravu tovaru zo skladu Vladimír Hlušák do miesta dodania, ktoré budú kupujúcemu účtované osobitne podľa spôsobu prepravy tovaru do miesta dodania, ktorý si kupujúci zvolil.

4.3. Všetky akcie platia do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom výrobku nie je uvedené inak.

4.4. Po uzavretí Kúpnej zmluvy sa kupujúci zaväzuje zaplatiť kúpnu cenu spoločnosti Vladimír Hlušák a to jedným z nasledujúcich spôsobov, spomedzi ktorých je kupujúci oprávnený vybrať si pri objednávaní tovaru:

1. dobierka - platba v hotovosti pri prevzatí tovaru v sklade spoločnosti Vladimír Hlušák,

2. platba prostredníctvom Slovenskej pošty („na dobierku“) pri prevzatí tovaru,

3.dobierka - platba kuriérovi pri prevzatí tovaru

4.5. Záväzok kupujúceho zaplatiť kúpnu cenu je splnený momentom pripísania kúpnej ceny na účet spoločnosti Vladimír Hlušák uvedený v potvrdení objednávky alebo odovzdaním kúpnej ceny kuriérovi alebo Slovenskej pošte.

 

5. ČAS DODANIA (DODACIA LEHOTA)

5.1. Dodacia lehota, v ktorej je spoločnosť Vladimír Hlušák povinná dodať kupujúcemu tovar je uvedená v potvrdení objednávky. Pokiaľ nie je v potvrdení objednávky uvedené inak, zaväzuje sa spoločnosť Vladimír Hlušák dodať tovar kupujúcemu v lehote max. 15 dní od potvrdenia objednávky.

5.2. S rôznymi spôsobmi dodania tovaru, resp. jeho prepravy do miesta dodania sa spájajú odlišné dodacie lehoty. Pri výbere spôsobu dodania tovaru je kupujúcemu poskytnutá vždy informácia, aká dodacia lehota sa s daným spôsobom prepravy spravidla spája.

5.3. Pri výbere spôsobu zaplatenia kúpnej ceny na účet spoločnosti Vladimír Hlušák začína dodacia lehota plynúť od pripísania kúpnej ceny na účet spoločnosti Vladimír Hlušák.

 

6. MIESTO DODANIA

6.1. Miestom dodanie je adresa, ktorú kupujúci uviedol v objednávke ako miesto dodania.

 

7. SPÔSOB PREPRAVY TOVARU DO MIESTA DODANIA

7.1. Spôsob prepravy tovaru do miesta dodania si môže kupujúci vybrať v procese objednávania tovaru po označení tovaru a zadaní miesta dodania.

7.2. Spôsoby dodania tovaru do miesta dodania sú:

1. Preprava kuriérom

2. Osobný odber.

7.3. Informácia o cene prepravy (prepravné) a obvyklom čase trvania prepravy do miesta dodania je vždy uvedená pri konkrétnom druhu prepravy tovaru.

 

8. DODANIE TOVARU

8.1. Záväzok spoločnosti Vladimír Hlušák dodať tovar je splnený odovzdaním objednaného tovaru kupujúcemu alebo oprávnenej osobe v mieste dodania. Dodanie a prevzatie tovaru je kupujúci povinný písomne potvrdiť v dodacom liste, ktorého jedno vyhotovenie zároveň obdrží. 

8.2. Záväzok spoločnosti Vladimír Hlušák dodať tovar sa považuje za splnený aj v prípade, ak spoločnosť Vladimír Hlušák bola pripravená odovzdať tovar kupujúcemu v dohodnutom mieste a čase, resp. ak mu v ňom umožní prevzatie tovaru a kupujúci si tovar neprevzal z iných dôvodov ako sú dôvody na strane spoločnosti Vladimír Hlušák.

8.3. V prípade, ak si kupujúci tovar neprevezme a tovar sa vráti spoločnosti Vladimír Hlušák späť, je spoločnosť Vladimír Hlušák oprávnená odstúpiť od kúpnej zmluvy a od kupujúceho požadovať náhradu nákladov na prepravu a balné súvisiace s neúspešným dodaním tovaru.

 

9. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

9.1. Spoločnosť Vladimír Hlušák zodpovedá za vady, ktoré má tovar pri jeho prevzatí kupujúcim a tiež za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí tovaru v záručnej dobe (záruka). Záručná doba je 24 mesiacov a začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim. Ako záručným list slúži účtovný doklad.

 

10. ODVOLANIE OBJEDNÁVKY, ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

10.1. Dokiaľ nebolo objednávateľovi doručené prijatie objednávky (t.j. kým nebola uzavretá kúpna zmluva), môže objednávateľ objednávku odvolať prostredníctvom elektronickej pošty alebo telefonicky. V prípade odvolania objednávky neúčtujeme žiadne penále ani iné poplatky. V prípade ak už bola zaplatená kúpna cena a došlo k odvolaniu objednávky podľa tohto bodu 10.1. spoločnosť Vladimír Hlušák vráti objednávateľovi už zaplatenú kúpnu cenu v lehote 7 dní bezhotovostným prevodom na účet objednávateľa, pokiaľ sa s objednávateľom nedohodne inak.

10.2. V prípade odstúpenia od zmluvy do expedície tovaru neúčtujeme žiadne penále ani iné poplatky.

10.3. V odvolaní objednávky ako aj odstúpení od zmluvy je potrebné uviesť Vaše meno, e-mail, číslo objednávky a popis objednaného tovaru. Pre zachovanie právnej istoty a preukázateľnosť odvolania objednávky, resp. odstúpenia od zmluvy Vám odporúčame, aby ste nám odvolanie objednávky, resp. odstúpenie od zmluvy zaslali doporučene poštovou zásielkou.

10.4. Za včasné odstúpenie sa považuje deň, keď je odstúpenie doručené spoločnosti Vladimír Hlušák. Odstúpením kupujúceho od kúpnej zmluvy sa zmluva od začiatku zrušuje.

10.5. Spoločnosť Vladimír Hlušák si vyhradzuje právo zadržať vrátenie kúpnej ceny až do momentu vrátenia tovaru. V prípade vrátenia poškodeného tovaru spoločnosť Vladimír Hlušák vráti kupujúcemu kúpnu cenu zníženú o náhradu škody spôsobenej na tovare. Pohľadávka spoločnosti Vladimír Hlušák na náhradu škody zanikne započítaním oproti pohľadávke kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny. Kúpna cenu, resp. jej zvyšok po znížení o náhradu škody vráti Vladimír Hlušák kupujúcemu bankovým prevodom na ním určený účet, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodneme inak.

10.6. Spoločnosť Vladimír Hlušák je oprávnená odstúpiť od Kúpnej zmluvy najmä z nasledovných dôvodov:

1. ak pri platbe na účet spoločnosti Vladimír Hlušák kupujúci nezaplatil kúpnu cenu v lehote 7 dní od potvrdenia objednávky,

2. ak kupujúci neprevezme objednaný tovar od kuriéra v dohodnutom termíne z iných dôvodov ako sú dôvody na strane spoločnosti Vladimír Hlušák,

3. ak dôjde k vypredaniu tovaru a daný tovar sa už ďalej nevyrába.

10.7. Odstúpenie Vladimír Hlušák od zmluvy je účinné dňom, keď je odstúpenie doručené kupujúcemu, s tým, že pre odstúpenie postačuje doručenie odstúpenia vo forme E-mailu.

10.8. Odstúpenie Vladimír Hlušák od zmluvy sa však nedotýka nároku spoločnosti Vladimír Hlušák na náhradu škody spočívajúcej najmä v nákladoch vynaložených v súvislosti s márnym pokusom o dodanie tovaru kupujúcemu.

10.9. Akékoľvek svoje nároky voči kupujúcemu je spoločnosť Vladimír Hlušák oprávnená uspokojiť z peňažných prostriedkov zaplatených kupujúcim a vrátiť mu sumu zníženú o svoje nároky.

 

11. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

11.1. Odoslanie objednávky cez e-shop Vladimír Hlušák je podmienené potvrdením súhlasu objednávateľa s týmito VOP a súhlasu so spracúvaním osobných údajov objednávateľa v zmysle definície uvedenej v §4 ods. 1 písm. a) zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov.

11.2. Vladimír Hlušák spracúva osobné údaje fyzickej osoby - objednávateľa (kupujúceho), resp. oprávnenej osoby za účelom uzavretia kúpnej zmluvy a plnenia svojich záväzkov vyplývajúcich z kúpnej zmluvy; Využíva ich najmä pri vystavení faktúry, vybavovaní objednávky a doručení objednaného tovaru. Vladimír Hlušák zodpovedá za to, že poskytnuté osobné údaje fyzickej osoby nebudú použité na iné účely, najmä nebudú sprístupnené tretím osobám (okrem osôb vykonávajúcim doručovanie zásielok).

11.3. Spoločnosť Vladimír Hlušák spracúva osobné údaje fyzickej osoby v tomto rozsahu: krstné meno, priezvisko, bydlisko, e-mailová adresa, fakturačná adresa, adresa dodania, kontaktné telefónne číslo.

11.4. Objednávateľ objednaním tovaru od spoločnosti Vladimír Hlušák súhlasí so zasielaním aktuálnej ponuky a iných komerčných informácií spoločnosti Vladimír Hlušák na emailovú adresu, ktorú uviedol pri objednávke

 

12. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA VOP

12.1. Tieto VOP nadobúdajú účinnosť dňom 01.03.2013.

12.2. Akékoľvek zmeny týchto VOP nadobúdajú účinnosť dňom ich zverejnenia na internetovej stránke www.graff-fishing.sk

12.3. Právne vzťahy založené kúpnou zmluvou sa budú riadiť ustanoveniami kúpnej zmluvy (t.j. obsahom objednávky a potvrdenia objednávky), ustanoveniami týchto VOP, príslušnými ustanoveniami občianskeho zákonníka, pričom ustanovenia zmluvy majú prednosť pred ustanoveniami týchto VOP a dispozitívnymi ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov a ustanovenia týchto VOP majú prednosť pred dispozitívnymi ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov.

12.4. V prípade, že akékoľvek ustanovenie týchto VOP je alebo sa stane neplatným, neúčinným a/alebo nevykonateľným, nie je tým dotknutá platnosť, účinnosť a/alebo vykonateľnosť ostatných ustanovení týchto VOP, pokiaľ to nevylučuje v zmysle príslušných právnych predpisov samotná povaha takého ustanovenia. Strany sa zaväzujú bez zbytočného odkladu po tom, ako zistia, že niektoré z ustanovení kúpnej zmluvy alebo týchto VOP je neplatné, neúčinné a/alebo nevykonateľné, nahradiť dotknuté ustanovenie ustanovením novým platným ustanovením, ktorého obsah bude v čo najväčšej miere plniť účel pôvodného ustanovenia.

Ďakujeme